Uslovi korišćenja - McDonalds
Zatvori

Uslovi korišćenja

1. OPŠTE ODREDBE

 

NICEFOODS restorani d.o.o, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 85-a, Мatični broj: 7092652 (dalje: „Organizator“ ili „McDonald’s“), nositelj franšize McDonald’s za područje Republike Srbija. (u daljem tekstu McDonald’s) upravlja veb-stranicom www.mcdonalds.rs (uključujući podstranice) na kojoj korisnicima stranice pruža internetske usluge koje se sastoje od informacija o McDonald’sovim proizvodima, uslugama i drugim aktivnostima ili sadržajima koje McDonald’s smatra zanimljivim i omogućava pristup određenim interaktivnih sadržaja, kroz podešavanja na stranici ili korišćenjem odgovarajućih aplikacija za mobilnu ili drugu upotrebu. Ovi Uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila koja se odnose na korišćenje njegove veb stranice ili onlajn usluge. Molimo pročitajte ove Uslove pre nego što počnete da koristite našu veb stranicu. Korišćenjem i pristupom ovoj veb stranici izjavljujete da ste pročitali i razumeli Uslove korišćenja, da ste upoznati sa njima i da se u potpunosti slažete sa njima i da ste saglasni da koristite sajt u skladu sa njima. Veb stranica nije namenjena ili usmerena na maloletne posetioce. Korišćenje sadržaja veb stranice od strane maloletnih posetilaca dozvoljeno je samo uz saglasnost i nadzor roditelja ili staratelja. U slučaju da se roditelj ili staratelj ne slaže sa korišćenjem sadržaja ili ovim uslovima i odredbama, mogu kontaktirati McDonald’s na e-mail: office@rs.mcd.com radi ukidanja korisničkog naloga, u tom slučaju poruka zahtev za ukidanje korisničkog naloga mora da sadrži e-mail adresu naloga koji se ukida. Pravo korišćenja nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Svaki posetilac je lično odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde one kao takve postoje. Posetilac može u svakom trenutku imati otvoren samo jedan korisnički nalog za onlajn usluge i dužan je da svoje korisničke podatke održava tačnim i ažurnim. McDonald’s nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka koji može nastati tokom prenosa informacija na Internetu. Posetilac je svestan mogućnosti povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isključenja zbog više sile ili drugih razumnih razloga (npr. održavanje, instalacija sadržaja, redizajn itd.). Posetilac je saglasan i prihvata da iz navedenih razloga pristup sajtu može biti prekinut.

Informacije na ovoj veb stranici mogu sadržati slučajne (tehničke, sadržajne ili slične) netačnosti ili štamparske greške. McDonald’s ne predstavlja niti garantuje, izričito ili implicitno, da je sadržaj veb-sajta i/ili povezanih podstranica veb-sajta potpun, tačan ili ažuran; da će veb lokacija i/ili povezane stranice uvek biti dostupne, i da neće naneti štetu posetiocima, registrovanim posetiocima ili trećim licima. Svaki posetilac i registrovani posetilac izričito prihvata korišćenje ove veb stranice na sopstvenu odgovornost i isključivo snosi sve eventualne troškove u vezi sa održavanjem ili popravkom računarske opreme, uključujući softver. Svaka garancija data na sajtu odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža McDonald’s, a ne na kvalitet ili sadržaj sajta. McDonald’s nije posebno odgovoran za sadržaj ili posledice korišćenja sajtova trećih strana kojima se može pristupiti preko McDonald’s sajta. Istovremeno, na stranici se mogu prikazivati proizvodi ili usluge koji nisu dostupni u Republici Srbiji, ako ih McDonald’s grupa (franšizer) nudi drugde u svetu.

McDonald’s zadržava pravo da izmeni ili ukine veb lokaciju u bilo kom trenutku, uključujući, ali ne ograničavajući se na sadržaj, vreme dostupnosti i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje sajta. McDonald’s je ovlašćen da prestane sa objavljivanjem bilo kog dela/vrste informacije i da promeni ili prekine bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike istog. Informacije se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja. McDonald’s takođe može da poboljša i/ili promeni proizvode i/ili programe opisane u ovim uslovima u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja. Ukoliko posetilac ne prihvati ove Uslove korišćenja, dužan je da se uzdrži od korišćenja i korišćenja sajta.

McDonald’s zadržava pravo da revidira (izmeni) Uslove korišćenja u bilo kom trenutku i da prekine pristup sajtu bez prethodnog obaveštenja. Ovi uslovi korišćenja, kao i njihove izmene, stupaju na snagu i primenjuju se od trenutka objavljivanja na stranici. Ukoliko posetilac koristi sajt nakon promene uslova korišćenja, smatra se da se upoznao sa promenama, da ih razume i da ih u potpunosti prihvata. Ukoliko se posetilac ne slaže sa uslovima korišćenja ili njihovim izmenama, dužan je da o tome obavesti McDonald’s i zatraži ukidanje svog korisničkog naloga, slanjem odgovarajućeg obaveštenja na e-mail adresu: office@rs.mcd.com. Konkretno, McDonald’s neće biti odgovoran posetiocima sajta za bilo koju i svu štetu koja nastane usled pristupa sajtu nakon promena uslova korišćenja i uzrokovanih promenama uslova korišćenja sajta.

 

2. RAČUNARSKA OPREMA

 

Posetilac je isključivo i isključivo odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući ali ne ograničavajući se na ceo softver i hardver koji koristi, kao i drugu opremu neophodnu za pristup i korišćenje sajta, kao i sve povezane troškove, što može uključivati troškove vezane za slanje poruka ili prenos podataka i naknade ili poreze povezane sa korišćenjem onlajn usluga. McDonald’s nije odgovoran za bilo kakvu štetu na opremi posetilaca koja može nastati kao rezultat korišćenja sajta.

 

3. PONAŠANjE POSETIOCA

 

Veb-stranicom, kao i svakom podstranicom, uključujući i one kojima se pristupa preko spoljnih veza ka stranici, upravlja McDonald’s, koji je ujedno i nosilac svih prava na stranici. Svako korišćenje sajta mora biti u skladu sa ovim uslovima, a posetioci su obavezni da sve aktivnosti vezane za korišćenje obavljaju u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Zabranjeno je objavljivanje, korišćenje, prenos, slanje i razmena materijala i sadržaja koji narušavaju ili ugrožavaju privatnost, koji su vulgarni ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, koji ugrožavaju i/ili krše prava drugih, posebno materijala i sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, preteći, uvredljivi, klevetnički, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja McDonald’sa, sadrže bilo kakav oglas ili ponudu bilo kojeg proizvoda ili usluge. Posetilac ne sme da koristi sajt za oglašavanje ili obavljanje bilo kakve komercijalne, verske, političke ili nekomercijalne promocije. Zabranjeno ponašanje uključuje, na primer, ali nije ograničeno na:

korišćenje onlajn usluge u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim Uslovima;

brisanje ili izmena bilo kog znaka ili obaveštenja o autorskom pravu, žigu ili drugom vlasničkom znaku;

pokušaj da stekne vlasništvo ili prava na onlajn usluge, uključujući sadržaj;

korišćenje, umnožavanje, distribucija, objavljivanje, prikazivanje, otkrivanje, postavljanje, postavljanje ili prenošenje onlajn usluge ili sadržaja na bilo koji komercijalni način;

iznajmljivanje, zakup, podlicenciranje, pozajmljivanje, prevođenje, spajanje, prilagođavanje, prenos onlajn usluge ili sadržaja, kombinovanje ili uključivanje u bilo koje druge programe ili usluge; rastavljanje, dekompajliranje, obrnuti inženjering, kopiranje u formatu izvornog koda ili objektnog koda, ili kreiranje izvedenih materijala na osnovu onlajn usluga ili sadržaja;

korišćenje veb stranice (usluga na mreži) ili sadržaja na način koji krši embargo, trgovinske sankcije ili druge mere usmerene na kontrolu tehnologija i izvoznih zakona i drugih propisa, korišćenje ili pokretanje bilo koje neovlašćene tehnologije ili automatskog sistema za pristup onlajn uslugama ili izvlačenje sadržaja iz usluge na mreži, uključujući, ali ne ograničavajući se na paukove, robote, strugače ekrana ili vanmrežne čitače;

pokušaj da onemogući, ošteti, preoptereti, ošteti ili dobije neovlašćeni pristup Online uslugama, McDonald’s mreži ili bilo kom korisničkom nalogu povezanom sa Online uslugama.

Svako ponašanje posetilaca koje, po oceni Mekdonaldsa, ograničava ili sprečava bilo kog drugog posetioca da koristi sajt je strogo zabranjeno.

 

4. INTELEKTUALNA SVOJINA

 

Sajt sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, pravima na žig/dizajn i druge informacije zaštićene drugim pravima fizičkih ili pravnih lica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorska prava na tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafička rešenja, muziku, zvuk, kao i celokupni sadržaj sajta, u skladu sa propisima Republike Srbije. Na svim materijalima (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali itd.), žigovi proizvoda i usluga, logotipi, i drugi sadržaji koji se nalaze na sajtu McDonald’s ima ekskluzivno pravo vlasništva ili druga prava intelektualne svojine, ili se koriste uz izričitu dozvolu nosioca autorskih prava i nosioca prava na logotip/ili dizajn. Sva prava na logotip i druge znakove vizuelnog identiteta McDonald’s proizvoda i usluga su zaštićena. Osim ako nije drugačije naznačeno, svi ostali zaštitni znakovi koji se pojavljuju su intelektualna svojina njihovih vlasnika. McDonald’s poseduje autorska prava na odabir, koordinaciju, postavljanje i promociju takvog sadržaja, kao i prava na originalni sadržaj. SVAKO KOPIRANjE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, PUBLIKACIJA, REPRODUKCIJA, IZMENA, REVIZIJA, PRENOS, POVEZIVANjE, DUBOKO POVEZIVANjE, PRAVLjENjE PREČICE ILI IZMENA SAJTA BEZ IZRIČITE PISMENE DOZVOLE MCDONALD’S-a JE ZABRANjENO! Svako kršenje ovih uslova može rezultirati kršenjem autorskih prava, prava na logotip ili drugih prava intelektualne svojine, i može dovesti do pokretanja građanskog, privrednog postupka i/ili krivičnog i/ili prekršajnog gonjenja protiv počinioca. Posetilac može da preuzima, štampa i čuva materijale zaštićene autorskim pravima samo za sopstvenu nekomercijalnu informativnu upotrebu. Posetilac se obavezuje da neće postavljati, objavljivati ili na drugi način učiniti dostupnim na sajtu bilo koji materijal koji je predmet autorskog prava, žiga ili drugih prava intelektualne svojine, bez izričite dozvole nosioca tih prava. Posetilac je isključivo i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati kršenjem autorskih prava, zloupotrebom žigova i drugih prava intelektualne svojine, kao i druge posledice prouzrokovane ovim. McDonald’s nema obavezu da obavesti ili pomogne posetiocu da utvrdi da li je određeni materijal zaštićen autorskim pravima. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupan deo sajta, posetilac garantuje da je nosilac prava na te materijale i izričito daje McDonald’s-u besplatno, trajno, neopozivo, neekskluzivno i u potpunosti ili delimično prenosivo pravo korišćenja, objavljivati, reprodukovati, reprodukovati, modifikovati, prilagođavati, distribuirati, objavljivati, prevesti i/ili distribuirati takav materijal (delimično ili u celini) bez vremenskih i prostornih ograničenja.

 

5. LICENCE I ZAŠTITNI ZNACI

 

Objavljivanjem na ili preko sajta, posetilac daje McDonalds-u besplatnu, prostorno i vremenski neograničenu i potpuno ili delimično prenosivu licencu za korišćenje, korišćenje, reprodukciju, menjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevod, distribuciju, implementaciju i prikazuju dotične komunikacije, same ili kao deo veće celine, u bilo kom obliku, na bilo kom mediju ili bilo kojom tehnologijom, bilo poznatom ili kasnije razvijenom. Korišćenjem ili pristupanjem sajtu, posetilac ne stiče, izričito ili prećutno, bilo kakvu licencu ili pravo na korišćenje žiga, patenta, dizajna, autorskih prava ili drugih prava koja pripadaju McDonald’su i/ili trećoj strani. Posetioci i registrovani posetioci su odgovorni za poštovanje autorskih i drugih prava intelektualne svojine u vezi sa takvim sadržajem.

 

6. PONUDE PROIZVODA I USLUGA

 

Ponuda naših proizvoda i usluga može biti dostupna posetiocima na sajtu. U meri u kojoj se proizvodi i usluge naručuju putem interneta (zaključenjem ugovora na daljinu), McDonald’s će u takvu ponudu uključiti sve podatke propisane Zakonom o zaštiti potrošača, ili će u ponudi navesti gde se takve informacije mogu naći/ preuzeti, ili će posetiocu-kupcu dostaviti propisane informacije i dokumentaciju (prihvatanje ponude, potvrda porudžbine, prethodno obaveštenje i sl.). Pored navedenog, na ponude McDonald’sovih proizvoda i usluga važe sledeća opšta pravila, koja ni na koji način ne utiču na prava posetilaca kao potrošača zagarantovana Zakonom o zaštiti potrošača:

(1) ponuda je dostupna samo putem određene onlajn usluga, samo za prikazane proizvode i u zavisnosti od dostupnosti proizvoda;

(2) ponuda važi samo u naznačeno vreme (na primer, neke ponude bez doručka možda neće biti dostupne u vreme doručka);

(3) tokom jedne posete restoranu može se iskoristiti samo jedna ponuda;

(4) ponude nisu prenosive; i

(5) ponuda se ne može zameniti za novac.

Pored toga, za pojedinačne ponude mogu važiti posebni uslovi, koji su istaknuti na aplikaciji pored same ponude. Neke ponude se ne mogu kombinovati sa drugima. Proizvode/usluge posetilac kupuje direktno u određenom restoranu, osim u slučaju zaključivanja ugovora na daljinu od uvodne odredbe ove tačke uslova. Po pravilu, kada posetilac iskoristi ponudu, istu ispunjava direktno restoran koji učestvuje u ponudi POSETILAC JE SVESTAN I SLAŽE SE SA ČINjENICOM DA KUPUJE PROIZVODE DIREKTNO OD McDonald’s-a, A NE OD BILO KOGA DRUGOG ČLANA IZ McDONALD’S SISTEMA – PRODAVCA FRANŠIZA I ČLANOVA GRUPE, I DA NISU ODGOVORNI ZA PROIZVOD ILI BILO ŠTA U VEZI SA PROIZVODOM/Uslugom. McDonald’s Corporation (koja je matična kompanija McDonald’sa), filijale, davaoci franšize, agenti, predstavnici, agencije i njihovi službenici, direktori i poslodavci zajedno čine “članove McDonald’s sistema”. Svi proizvodi koji se nude ili reklamiraju na sajtu ne moraju biti fizički dostupni, to zavisi od dostupnosti u restoranu u kojem posetilac kupuje. Neki restorani ne nude sve proizvode. Slike i pakovanje proizvoda na onlajn uslugama su samo primeri i možda neće biti identični proizvodu ili pakovanju koje dobijate iz restorana. Razlike mogu biti posledica načina na koji vaš uređaj prikazuje boje ili faktora kao što su sastojci koji se koriste, dobavljač, region u zemlji ili doba godine.

 

7. IZJAVA GARANCIJE I OGRANIČENjE

 

ODGOVORNOSTI Posetilac izričito izjavljuje da koristi sajt isključivo na sopstvenu odgovornost. McDonald’s, davalac franšize i članovi McDonald’s grupe, kao i niko od njihovih zaposlenih, agenata, trećih pružalaca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuju da će korišćenje veb stranice biti nesmetano ili bez grešaka, niti garantuju da (i) posledice koje mogu nastati korišćenjem veb stranice ili (ii) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili dobra koja se pružaju preko veb stranice. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve direktne ili indirektne štete, na moguće povrede uzrokovane bilo kojim kvarom, greškom, propustom, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacionoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, izmenom ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanje, nemar ili bilo koji drugi čin. Posetilac izričito potvrđuje da McDonald’s nije odgovoran za uvredljivo, neprimereno ili nezakonito ponašanje drugih posetilaca ili trećih lica, kao i da rizik od štete koja može nastati kao rezultat navedenog u potpunosti leži na posetiocu. Ni u kom slučaju McDonald’s ili bilo koje drugo fizičko ili pravno lice uključeno u kreiranje, proizvodnju ili distribuciju Sajta ili povezanog sadržaja, kao i bilo kog softvera, neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja sajta. Posetilac izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja primenjuju na ceo sadržaj sajta. Ni McDonald’s, ni davalac franšize i članovi McDonald’s grupe, kao i dobavljači informacija ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo kakve greške, netačnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neoriginalnost informacija pronađene na sajtu, kao i za bilo koje kašnjenje ili prekid u prenosu informacija posetiocu, za bilo kakve zahteve ili gubitke koji iz toga proističu. Nijedna od gore  navedenih strana neće biti odgovorna za potraživanja ili gubitke trećih lica, uključujući i izgubljenu dobit. McDonald’s nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji posetilac (uključujući posetioca koji pristupa ili koristi sajt kršeći ove uslove) može da postavi na sajt. Svaki objavljen sadržaj koji je ili se može smatrati neprikladnim može biti uklonjen u bilo kom trenutku. McDonald’s zadržava pravo da promeni, prilagodi, modifikuje, izbriše ili ukloni bilo koji sadržaj koji smatra neprikladnim. McDonald’s ni u kom slučaju neće biti odgovoran nikome za bilo kakvu direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu koja može nastati korišćenjem Sajta ili drugih veb stranica, uključujući, bez ograničenja, gubitak profita, prekid rada, gubitak programa ili drugih podataka o sistem obrade podataka posetioca ili na drugi način, čak i kada je izričito obavešten o takvoj šteti. Ograničenje odgovornosti za štetu utvrđuje se u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom. McDonald’s zadržava pravo da odmah ukine bilo koje lozinke ili korisničke naloge posetilaca u slučaju bilo kakvog ponašanja posetilaca koje McDonald’s smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja ovih Uslova. U slučaju otkazivanja lozinki ili korisničkih naloga, ovi uslovi neće prestati da važe.

 

8. NADZOR

 

McDonald’s ima pravo, ali ne i obavezu, da nadgleda sadržaj sajta u svakom trenutku, uključujući sve sobe za ćaskanje i forume, kako bi proverio i obezbedio poštovanje ovih Uslova, kao i svih drugih pravila propisanih od strane McDonald’s, kao i usklađenost sa bilo kojim važećim zakonom, uredbom ili drugim aktom. Bez ograničenja na gore navedene stavke, McDonald’s zadržava pravo da ukloni bilo koji materijal za koji utvrdi, po sopstvenom nahođenju, da nije u skladu sa ovde navedenim pravilima ili je na drugi način sumnjiv. McDonald’s nije u obavezi da odgovori na interaktivni sadržaj. McDonald’s ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost datih informacija i korišćenje takvih informacija je na sopstveni rizik primaoca. McDonald’s ne garantuje da će svi prijavljeni problemi biti rešeni korišćenjem bilo koje informacije koju pruži McDonald’s. Pružajući informacije, McDonald’s ne daje nikakvu licencu za bilo koje autorsko pravo, patent ili druga prava intelektualne svojine.

 

9. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 

Pitanje zaštite podataka o ličnosti je regulisano McDonald’s Izjavom o privatnosti, koji ima prednost u odnosu na ove Uslove korišćenja. Za više informacija o tome kako McDonald’s prikuplja, koristi i prikuplja lične podatke posetitelja, pročitajte gore navedenu Izjavu dostupnu na https://www.mcdonalds.rs/  Izjava o privatnosti utvrđuje način na koji pristupamo ličnim podacima, uključujući način na koji prikupljamo, koristimo i delimo lične podatke i podatke.

 

10. JAVNA KOMUNIKACIJA

 

Posetilac prihvata da su svi komentari, privatne poruke, forumi, sobe za ćaskanje i/ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javne, a ne privatne prirode, te da su stoga predmet praćenja Posetioca. McDonald’s ne kontroliše i/ili ne ovlašćuje sadržaj, poruke i informacije koje se mogu naći na stranici i nije odgovoran za bilo koje radnje koje su posledica delovanja posetioca, uključujući i odgovornost za moguće sporne sadržaje.

 

11. POVERLjIVOST PODATAKA

 

McDonald’s ne želi da prima poverljive informacije od posetilaca putem veb stranice. Sve informacije ili materijali poslati McDonald’su preko Sajta će se tretirati kao NEPOVERLjIVI. Podnošenjem bilo koje informacije ili materijala, Posetilac daje neograničenu i neopozivu besplatnu licencu za korišćenje, kopiranje, prikazivanje, izvođenje, modifikovanje, prenos trećim licima i distribuciju takvih materijala ili informacija u komercijalne ili bilo koje druge zakonite svrhe, a takođe je saglasan da McDonald’s može slobodno koristiti sve ideje, koncepte, znanje ili tehnike sadržane u dostavljenim materijalima ili informacijama u bilo koju svrhu. Međutim, McDonald’s neće objaviti ime posetioca niti na drugi način objaviti činjenicu da mu je posetilac poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobiti dozvolu posetioca da koristi njegovo ime; ili (b) uz prethodno obaveštenje posetioca da će materijali ili druge informacije poslati na određeni deo sajta biti objavljeni ili na drugi način korišćeni zajedno sa imenom posetioca iu skladu sa pozitivnim propisom; ili (c) mora to učiniti po zakonu. Svaka vrsta komunikacije sa posetiocima smatra se nepoverljivom. Ako određene veb stranice dozvoljavaju objavljivanje komunikacija koje će McDonald’s tretirati kao poverljive, ta činjenica će biti naznačena na tim stranicama. Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na sajtu, posetilac daje pravo da koristi te komentare, poruke ili informacije u svrhu promocije, reklamiranja, istraživanja tržišta ili bilo koje druge zakonom dozvoljene svrhe. Materijali objavljeni ili dostupni preko Sajta nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, poverljivim ili poverljivim informacijama. Objavljivanjem materijala na sajtu, Posetilac ovlašćuje McDonald’s, davaoca franšize i članove McDonald’s grupe da ga koriste bez ograničenja u bilo koju svrhu, uključujući reprodukciju, prenos, objavljivanje, emitovanje ili korišćenje na bilo koji drugi način, bez obaveze plaćanja bilo kakvu nadoknade.

 

12. SADRŽAJ TREĆIH LICA

 

McDonald’s, kao i provajderi Internet usluga (ISP provajderi), je distributer (a ne izdavač) sadržaja koji dobijaju, šalju ili postavljaju treća lica i posetioci. Sva mišljenja, saveti, izjave, usluge, ponude ili druge informacije ili sadržaji koje su objavile treće strane, uključujući pružaoce javnih informacija ili bilo koje posetioce, dolaze od odgovarajućih autora ili distributera, a ne od McDonald’s-a. Ni McDonald’s ni dobavljači informacija trećih strana ne daju nikakve garancije u pogledu tačnosti, potpunosti ili korisnosti bilo kog sadržaja, ili njegove mogućnosti za prodaju ili prikladnosti za bilo koju određenu svrhu. Informacije dostupne na sajtu, koje predstavljaju mišljenja i prosudbe odgovarajućeg provajdera informacija ili posetioca, nisu ovlašćene od strane McDonald’sa, pa stoga ne mogu biti odgovorne za tačnost ili pouzdanost bilo kog mišljenja, saveta ili izjave objavljene na sajtu od strane bilo koga koji nije ovlašćeni predstavnik McDonald’s-a.

 

13. APPLE APLIKACIJE

 

Ovi Uslovi korišćenja sadrže i dodaju Uslove korišćenja kompanije Apple, Inc. („Apple“) (dostupno na http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service), uključujući Uslove za krajnje korisnike Licencirane aplikacije kao njihov deo („Apple Uslovi“). Ako posetilac koristi onlajn usluge preko Apple aplikacije („Apple aplikacija“), posetilac potvrđuje da razume i slaže se sa sledećim: Apple nema obavezu da pruži bilo kakvu podršku ili usluge održavanja u vezi sa Apple-om Aplikacija. Ako posetilac ima bilo kakva pitanja u vezi sa podrškom ili održavanjem u vezi sa Apple aplikacijama, treba da kontaktira McDonald’s, a ne Apple, koristeći gore navedene kontakt informacije; Osim ako je drugačije izričito navedeno u ovim Uslovima, svaka tvrdnja/tvrdnja u vezi sa korišćenjem Apple aplikacije je isključivo između posetioca i McDonald’sa (a ne između posetioca, bilo koga drugog i Apple-a); i U slučaju bilo kakvog zahteva/zahteva treće strane koja veruje da posedovanje i korišćenje (u skladu sa ovim Uslovima) Apple aplikacije krši bilo koje pravo na intelektualnu svojinu, Apple neće biti odgovoran posetiocu u vezi sa takvim potraživanjem /potraživanje. Ako Apple aplikacija koju je kupio posetilac nije u skladu sa bilo kojom garancijom koja se odnosi na nju, može kontaktirati Apple, koji će refundirati iznos kupovne cene Apple aplikacije u skladu sa tada važećim Apple uslovima. U skladu sa ovim Uslovima, iu meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, Apple ne daje niti ulazi u bilo kakve garancije, uslove ili druge politike u vezi sa Apple aplikacijom i odriče se bilo kakve odgovornosti prema Posetiocu za bilo kakve zahteve, gubitke, troškove ili troškove bilo koje vrste u vezi sa Apple aplikacijom ili kao rezultat njegovog ili nečijeg, koristeći Apple aplikaciju i oslanjajući se na njen sadržaj.

 

14. DODATNE ODREDBE

 

McDonald’s ne daje nikakve izjave ili tvrdnje da su online usluge dostupne izvan Republike Srbije, budući da McDonald’s posluje u Republici Srbiji i svoju ponudu usmjerava na tu teritoriju. Ako koristite onlajn usluge sa drugih lokacija, odgovorni ste za poštovanje relevantnih lokalnih zakona. Ovi uslovi i odredbe sastavljeni su na srpskom i engleskom jeziku. U slučaju neslaganja između ove dve verzije, prevagu će imati ona na srpskom jeziku. Nakon raskida ovih Uslova ili dozvole posetioca da koristi onlajn usluge, sva prava posetioca koja proističu iz ovih Uslova takođe prestaju; međutim, Uslovi će nastaviti da se primenjuju na vaše prethodno korišćenje onlajn usluga i sve što može biti rezultat tog korišćenja. Po prestanku ovih Uslova, sva prava McDonald’sa i drugih članova McDonald’s sistema, uključujući prava intelektualne svojine, vlasnička prava i licence će opstati, kao i sva ograničenja upotrebe, sva ograničenja i odricanja odgovornosti uključujući odredbe ovih Uslova koji se odnose na zakon i način rešavanja sporova. McDonald’s može preneti svoja prava i obaveze prema ovim Uslovima na drugu organizaciju ili pravno lice. Svoja prava i obaveze prema ovim Uslovima možete preneti drugoj osobi samo uz pismenu saglasnost McDonald’sa.

 

15. NEVAŽEĆE ODREDBE

 

U slučaju nevažećih određenih odredbi Uslova korišćenja, takva nevažeća neće uticati na ispravnost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, a preostali delovi ovih Uslova će ostati na snazi.

 

16. ODRICANjE PRAVA

 

Neuspeh bilo koje strane da ostvari svoja prava prema ovim Uslovima neće se smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, niti bilo kojih drugih prava navedenih u ovim Uslovima.

 

17. REŠAVANjE SPOROVA

 

Odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije  odnose se na sve što nije uređeno uz ove Uslove. Svi sporovi koji nastanu u vezi sa ovim Uslovima biće rešavani zajedničkim dogovorom. Svi sporovi ili potraživanja koji mogu nastati kao rezultat korišćenja sajta su u nadležnosti nadležnog suda u Beogradu.

 

18. PRIMENA USLOVA KORIŠĆENjA

 

Ovi uslovi korišćenja primenjuju se od 3.5.2023. McDonald’s može za određena pitanja korišćenja svog sajta (npr. za zaštitu ličnih podataka, upotreba tzv tehnologija kolačića i drugo) po sopstvenom nahođenju da usvoje posebne uslove. U tom slučaju prednost imaju navedeni posebni uslovi, a zatim ovi uslovi.