Vesti - McDonalds
Zatvori

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „Na dejtu u Meku“

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „Na dejtu u Meku“

Pažljivo pročitajte Pravila nagradnog konkursa („Pravila“). Prijavom na nagradni konkurs (kako je definisano u nastavku), saglasni ste da budete obavezani ovim Pravilima.

1. Opšte odredbe

1.1. Organizator nagradnog konkursa je NICEFOODS restorani d.o.o, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 85-a, Мatični broj: 7092652 (dalje: „Organizator“ ili „McDonald’s“).

Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa kojim će se nagraditi učesnici konkursa pod nazivom „Na dejtu u Meku“ (u daljem tekstu „Konkurs“), a koji će se sprovesti po ovde utvrđenim i definisanim Pravilima.

1.2. Naziv konkursa je „Na dejtu u Meku“


1.3. Konkurs počinje u ponedeljak 12.2.2024. godine i završava se u ponedeljak 12.2.2024. u 23:59h (u daljem tekstu: „Period trajanja konkursa“).

1.4. Konkurs se organizuje i sprovodi putem Instagram stranice organizatora – mcdonaldssrbija(u daljem tekstu: “Instagram stranica”).

1.5. Proglašenje pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim u Pravilima. 

1.6. Konkurs se organizuje na teritoriji Srbije, izuzev AP Kosova i Metohije.

1.7. Predmet konkursa je podsticanje fanova da daju što kreativnije odgovore na postavljen zadatak u okviru Konkursa na Instagram stranici McDonald’s Srbija.

1.8. Nagrade koje će biti dodeljene definisane su članom 5. ovih Pravila.

2. Pravo na preuzimanje nagrade 

2.1. Pravo na učešće u Konkursu imaju sledeća lica: državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Srbije, izuzev AP Kosova i Metohije, koja su starija od 18 godina.

2.2. Pravo na učešće u Konkursu nemaju sledeća lica:

2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca (u daljem tekstu: članovi najuže porodice);

2.2.2. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca. 

 

  1. Trajanje Konkursa

3.1. Konkurs počinje u ponedeljak 12.02.2024. godine i završava se u ponedeljak 12.02.2024. u 23:59h (u daljem tekstu: „Period trajanja konkursa“).


3.2. Nakon završetka Perioda trajanja konkursa biće izvršen presek i proglašenje pobednika, a na način i pod uslovima definisanim u članu 6. Pravila.

4. Mehanizam konkursa 

4.1. Nagradni konkurs se sastoji od jednog nagradnog zadatka.
Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu, potrebno je da tokom perioda trajanja konkursa odgovori na zadatak Konkursa, koji će biti postavljen na Instagram stranici McDonald’Srbija.

Da bi Učesnik osvojio nagradu, potrebno je da po odluci žirija ponudi jedan od najkreativnijih odgovora na zadatak postavljen u tekstu objave aktivacije. U okviru aktivacije, 10 učesnika sa Instagram mreže, koji prema odluci žirija pruže najkreativnije odgovore na zadatak aktivacije, će osvojiti nagrade. 

4.2. Pravila će biti postavljena na McDonald’s web sajtu: https://www.mcdonalds.rs/ 

4.3. Nagradni zadatak biće objavljen na Instagram stranici McDonald’s Srbija 13.02.2024. godine u 13h.  

4.4. Jedan učesnik po krugu ima pravo samo jednom da uzme učešće na Konkursu, odnosno prvi poslati odgovor će se računati kao validan. Izmenjeni odgovori neće biti uzeti u obzir pri izboru dobitnika. U slučaju istih odgovora većeg broja učesnika pravo učešća ima samo učesnik koji je prvi dao odgovor. 

4.5. Dobitnici će biti proglašeni u komentaru ispod objave aktivacije na Instagram stranici. Dobitnici će biti kontaktirani putem privatne poruke na Instagram stranici u svrhu dostavljanja podataka zarad preuzimanja nagrade. Potrebni podaci:

  • Ime i Prezime
  • Broj telefona

4.6. Prihvatanjem pravila učesnik se saglašava i prihvata obaveze propisane Pravilima. Svi poslati podaci moraju biti istiniti i tačni. Registracije u drugačijoj formi od one koja je navedena u ovim Pravilima se neće smatrati ispravnim i takva lica neće učestvovati u Konkursu. 

4.7. Kriterijum na osnovu koga će se rangirati Učesnici je kreativnost – Učesnici koji najkreativnije po odluci žirija budu odgovorili na nagradni zadatak aktivacije biće proglašeni dobitnicima, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove konkursa. Potrebno je da potencijalni dobitni odgovori ne odudaraju od komunikacije uobičajene za brend, a pritom se istaknu svojom kreativnošću.

 

Izbor najkreativnijih odgovora za osvajanje nagrade će vršiti žiri u sledećem sastavu:

Marina Trnavčanin

Aleksandra Ilić

Ivana Neđić

Marija Maksimović


4.8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom registracije ili učestvovanja u Konkursu, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

4.9. Učesnici konkursa mogu sva pitanja u vezi sa konkursom, kao i primedbe da proslede u inbox na Instagram  https://www.instagram.com/mcdonaldssrbija/ 

  1. Vrste i dodela nagrada 

5.1. Tokom trajanja Konkursa biće dodeljeno ukupno 10x (2 velika McObroka, 2 sladoleda, 2 brendirane šolje, 1 brendirani kišobran)

5.2. Na kraju Konkursa će biti proglašeni pobednici i biće im dodeljeno 10 x nagrada. Učesnik u konkursu može da osvoji samo jednu nagradu koji se sastoji od (2 velika McObroka, 2 sladoleda, 2 brendirane šolje, 1 brendirani kišobran).


5.3. Rezultati Konkursa biće objavljeni nakon završetka Konkursa i to 13.02.2024. u 13h. 

5.5. Organizator ima pravo da odloži objavu dobitnika iz opravdanih razloga, kao i u slučaju da rok za objavu dospeva na neradan dan.  

5.6. Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke gubi pravo na dalje učešće, odnosno u tom slučaju isti će biti diskvalifikovan. U ovom slučaju, pravo na nagradu ima učesnik koji je po izboru žirija dao sledeći najkreativniji odgovor na nagradni zadatak.

5.7. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

5.8. Imena Učesnika Konkursa koji su osvojili nagrade će biti objavljeni u okviru komentara ispod nagradnog posta Konkursa na Instragram stranici. 

 

  1. Preuzimanje nagrada

6.1.Učesnici koji su stekli pravo na nagrade biće kontaktirani da ostave svoje podatke kako bi mogli da preuzmu svoje nagrade.

6.2. Nakon proglašenja dobitnici su dužni da ostave svoje podatke (ime i prezime) u inbox McDonald’s Srbija Instagram stranice, i u kom McDonald’s restoranu bi preuzeli nagradu.

6.3. Podaci ostavljeni u inbox McDonald’s Srbija Instagram stranice od strane dobitnika nagrada, neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za identifikaciju dobitnika nagrada i preuzimanje nagrada.

6.4. Dobitnici nagrada iz ovog konkursa moraju da se jave putem poruke u inbox McDonald’s Instagram stranice, odnosno da ostave napred navedene podatke odmah nakon što budu proglašeni pobednici, a najkasnije do 12h, 14.02.2024.

6.4.1 Ukoliko to ne urade u navedenom roku smatraće se da su odustali od nagrade, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem učesniku koji je dao najkreativniji odgovor po izboru žirija.

6.5. Dobitnici nagrada će biti direktno kontaktirani od strane Marije Maksimović iz kreativne agencije Luna TBWA i obavešteni o načinu preuzimanja nagrada.

6.5.1. Preuzimanje nagrada mora biti lično uz dokument koji potvrđuje identitet osobe koja prima nagradu, da je državljanin Srbije sa prebivalištem na teritoriji Srbije i to da je dobitnik punoletan.

6.6. Nagradu je moguće preuzeti na blagajni McD restorana po izboru iskoristi ih istog dana i to zaključno sa 14.02.2024. Ukoliko dobitnici nagrade ne preuzmu istu do naznačenog datuma, nagrada više neće važiti.

6.7. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Dobitnik nije punoletan, nije državljanin Srbije ili nema prebivalište na teritoriji Srbije, ili lice ne može da dokaže svoj identitet, neće moći da preuzme nagradu.

6.8. Ukoliko je dobitnik ostavio netačne podatke prilikom dostavljanja u Inbox i ne prijavi promenu dostavljenih podataka, zbog kojih Organizator nije u mogućnosti da mu uruči nagradu, smatraće se da je odustao od nagrade, a svi dalji zahtevi za dodelu nagrade koje organizator bude primio smatraće se nevažećim i bez pravnog dejstva.

Sva pitanja u vezi sa Konkursom učesnici mogu postaviti Organizatoru pismenim putem na e-mail adresu  office@rs.mcd.com ili na Instagram stranici u okviru privatne poruke ili u javnim komentarima, tokom trajanja Konkursa.

6.9. Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili posledice uzrokovane korišćenjem nagrade. 

 

  1. Lični podaci

7.1. Učesnik koji se saglasi sa ovim Pravilima pristaje da Organizator, kao Rukovalac, koristi njegove lične podatke, u toku trajanja Konkursa, kako je opisano u ovim Pravilima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ broj 87/2018 – dalje „Zakon“), tako da se lični podaci obrađuju na osnovu Vašeg pristanka u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. Zakona.

7.2. Pristup podacima o učesnicima ima i agencija Luna TBWA doo Beograd, koja ima svojstvo Obrađivača (u daljem tekstu i kao: „Obrađivač“).

7.3. Podaci o ličnosti Učesnika koji su dobitnici nagrade: ime i prezime, koristiće  se od strane Organizatora i Obrađivača za potrebe organizovanja Konkursa, kao i tehničkih detalja u vezi Konkursa, što će obuhvatiti:

– objavu imena dobitnika nagrada i rangiranja dobitnika,

– preuzimanje nagrada, 

i u druge svrhe se neće koristiti te će iste obrisati nakon što nagrade budu uručene dobitnicima. 

7.4. Na osnovu članova 26-30 Zakona, svako lice koje učestvuje na Konkursu ima pravo da zahteva obaveštenje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose na njega i sva prava na osnovu uvida (ispravka, ažuriranje i drugo), kao i pravo da pristanak na obradu opozove u svakom trenutku tako što će poslati pisani zahtev na email adresu Organizatora  office@rs.mcd.com . U slučaju opoziva lični podaci tog Učesnika se brišu, a nakon podnošenja zahteva za opoziv taj Učesnik gubi pravo na dalje učešće na Konkursu. U slučaju nedozvoljene obrade ličnih podataka svaki Učesnik ostvaruje svoja prava u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti kod Rukovaoca je Simidžija Gordana, Rumska 2, Beograd, info@rs.mcd,com, 011 7119566 

Rukovalac ne namerava da podatke o ličnosti iznese u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.   

U konkretnom slučaju ne postoji automatizovano donošenje odluke i profilisanje.

Lica čiji se lični podaci obrađuju imaju pravo da podnesu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatraju da je učinjena neka od povreda propisanih Zakonom.

Učesnik garantuje da su podaci o ličnosti dostavljeni u kontekstu Takmičenja tačni, ažurni i potpuni.

 

  1. Diskvalifikacija iz Konkursa

8.1. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili predstavljati zloupotrebu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz konkursa.

8.2. Svi izmenjeni i editovani komentari neće biti prihvaćeni kao odgovori i neće ući u izbor za nagrade.

8.3. Organizator će nadzirati i kontrolisati celi tok učestvovanja u Konkursu „Na dejtu u Meku“ svakog od Učesnika. Za svaki pokušaj zloupotrebe, prevare ili bilo koje druge nedozvoljene radnje biće preduzete zakonom predviđene mere prema tim licima od strane Organizatora. 

 

  1. Isključenje i ograničenje odgovornosti

9.1. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik, a koja je prouzrokovna isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

 

  1. Završne odredbe

10.2. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju konkursa.

10.3. Učesnici će o eventualnom prekidu programa biti obavešteni putem Instagram stranice Organizatora.

10.4. Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki Učenik potvrđuje da je upoznat/a sa pravom Organizatora da pri realizaciji ovog konkursa ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje kompanija McDonald’s promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Takođe, prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učesnik potvrđuje da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija, i dr.) kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavlja ovim putem, da se lični podaci dobitnika, kao što su ime i prezime, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrada i uručenja nagrada, te da su učesnici obavešteni o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka mogu da opozovu, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

10.5. U slučaju spora između Organizatora i učesnika nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu prema sedištu Organizatora, a primenjivaće se pravo Srbije. 

10.6. Ova Pravila objavljuju se u okviru web sajta https://www.mcdonalds.rs/.

 

U Beogradu, dana 12.02.2024. godine

 

ORGANIZATOR:

NICEFOODS RESTORANI D.O.O

 ___________________

 

Novi McDonald's restoran na auto - putu Miloš Veliki – januar 2024

MCDONALD’S OTVORIO NOVI RESTORAN NA AUTO PUTU MILOŠ VELIKI

 

Na auto putu Miloš Veliki kod Uba otvoren je novi McDonald’s restoran, 34. u Srbiji.

„Ponosni smo što smo otvorili još jedan restoran na auto putu sa kojim širimo i našu mrežu u pravcu Zapadne Srbije. Investirali smo više od milion i po evra u ovaj restoran, zaposlili smo nove kolege iz Uba i okoline i na taj način pokazujemo našu opredeljenost da budemo stabilan oslonac zajednici u kojoj poslujemo.“ rekala je Anđelka Đurić, direktorka kompanije McDonald’s u Srbiji.

McDonald’s restoran na auto putu Miloš Veliki poseduje McCafe, Drive-In, kao i digitalni menu board i terminale za poručivanje – self order kioske. Na tri kioska u restoranu, sa 6 pozicija, gosti mogu samostalno, koristeći ekran osetljiv na dodir, da odaberu željene proizvode, poruče ih i plate karticom na samom terminalu, ili gotovinom na posebnoj kasi. Restoran  ima 102 sedeća mesta u samom restoranu i 84 mesta u bašti.

Radno vreme McDonald’s restorana na auto putu Miloš Veliki je od 07 do 23 časa tokom cele nedelje, dok  Drive-In radi od 00 do 24 časa.

Decembarsko darivanje – decembar 2023

McDonald’s jelka proglašena pobednikom u akciji „Novogodišnja humanitarna bašta“

22. decembar 2023. – Decembar je mesec kada se svi pripremaju za predstojeće novogodišnje i božićne praznike i trude se da obraduju svoje porodice, prijatelje, kolege.

Kompanija McDonald’s ove godine obeležava 35 godina uspešnog rada u Srbiji, a kao i svake prethodne, i tokom cele ove godine kompanija je sprovela veliki broj društveno odgovornih aktivnosti.

„Godinu jubileja smo posvetili podršci zajednici i kroz različite projekte, kao što su donacije knjiga, donacije novčanih sredstava, podrške sportskim, kulturnim, zdravstvenim institucijama, udruženjima i asocijacijama, kao i kroz volonterske akcije naših zaposlenih učinili da se svi kojima je podrška bila potrebna osete prijatno i da znaju da nisu sami. Posebno smo ponosni na projekat „Novogodišnja humanitarna bašta“ koji smo realizovali sa Srpskim filantropskim forumom i botaničkom baštom „Jevremovac“, a u koji smo uključili naše prijatelje iz Kreativno edukativnog centra koji već skoro 20 godina brine o mladima sa smetnjama u razvoju, i tom prilikom smo svi zajedno pravili nakite i kitili jelku. Naš zajednički trud je za rezultat imao da je naša, McDonald’s jelka proglašena pobednikom od strane publike na društvenim mrežama, posetilaca botaničke bašte i stručnog žirija. Veoma smo srećni i zahvalni na ovom priznanju“, rekla je Anđelka Đurić, direktorka kompanije McDonald’s u Srbiji.

McDonald’s je ovog decembra organizovao i druženje sa poznatim dečjim piscem Urošem Petrovićem, tokom kojeg su deca uživala u Uroševim kvizovima, a svako dete je od Meka dobilo na poklon Uroševu knjigu „Bajke Drugih sedam“ sa potpisom pisca.

Mek će nastaviti i dalje da bude istinski partner zajednici u kojoj posluje i kroz otvaranje novih restorana i zapošljavanje mladih, ali i kroz društveno odgovorne akcije koje sprovodi od kad posluje na srpskom tržištu.

Novi McDonald's restoran u Ava Park-u – novembar 2023

MCDONALD’S OTVORIO NOVI RESTORAN U AVA SHOPING PARKU

 

08. novembar 2023. – Danas je u okviru „AVA Shopping Parka“ otvoren novi McDonald’s restoran, 33. u Srbiji i 23. u Beogradu.

„U godini kada slavimo veliki jubilej, 35 godina rada u Srbiji, nastavljamo da širimo poslovanje i mrežu naših restorana. U ovaj restoran smo uložili više od milion i po evra, zaposlili nove kolege i na taj način pokazujemo našu opredeljenost da budemo stabilan oslonac zajednici u kojoj poslujemo. Naš plan je da i u ovoj, ali i narednim godinama nastavimo sa otvaranjem novih restorana, kao i sa našom posvećenošću kvalitetu, inovacijama i brizi za zajednicu“, rekala je Anđelka Đurić, direktorka kompanije McDonald’s u Srbiji.

McDonald’s restoran u „AVA Shopping Parku“ poseduje McCafe, Drive-In, kao i digitalni menu board i terminale za poručivanje – self order kioske. Na tri kioska u restoranu, sa 6 pozicija, gosti mogu samostalno, koristeći ekran osetljiv na dodir, da odaberu željene proizvode, poruče ih i plate karticom na samom terminalu, ili gotovinom na posebnoj kasi. Restoran će imati 84 sedećih mesta u samom restoranu i 92 mesta u bašti.

Radno vreme McDonald’s restorana u okviru „AVA Shopping Parka“ je od 08 do 22 časa tokom cele nedelje, dok će Drive-In raditi od 00 do 24 časa.

Dobitnica prestižne globalne interne nagrade, Ray Kroc – septembar 2023

24.avgust 2023. Beograd – Jelena Tomović, upravnica McDonald’s restorana Bežanijska kosa, dobitnica je prestižne globalne interne nagrade, Rej Krok (Ray Kroc). Ovu nagradu globalna kompanija dodeljuje najboljim upravnicima širom sveta.

Jelena Tomović je jedna od 394 upravnika McDonald’s restorana širom sveta, sa 70 tržišta (koji predstavljaju 1% najboljih upravnika) koja je imala čast da dobije ovu važnu nagradu koja se sastoji od novčane nagrade, statue, putovanja i prisustva svečanoj konvenciji u Barseloni u aprilu 2024. na kojoj će biti uručene nagrade svim dobitnicima iz celog sveta.

Danas je Jeleni, koja u kompaniji McDonald’s Srbija radi 26 godina, direktorka kompanije, Anđelka Đurić uručila sertifikat kao i prigodne poklone u restoranu Bežanijska kosa u prisustvu Jeleninih kolega.

Direktorka McDonald’sa u Srbiji, Anđelka Đurić je rekla „Izuzetno smo ponosni i srećni što je naša Jelena jedan od ovogodišnjih dobitnika prestižne nagrade, Rej Krok. Čestitam Jeleni i ovo je ogromno priznanje kako za nju, tako i za ceo tim restorana Bežanijska kosa, ali i sve nas u kompaniji u Srbiji. Sigurna sam da će Jelena sa svojim timom i dalje nastaviti da postiže odlične rezultate i osvaja nagrade. Ovo je još jedna potvrda da rad, odgovornost, zalaganje i trud vode do najviših rezultata. Svi naši upravnici u kompaniji su prošli sve pozicije u kompaniji i ovo je dokaz da je napredak u kompaniji itekako moguć i da se rezultati ne samo prepoznaju već i nagrađuju.“

Nezavisni korisnici franšize McDonald’sa i regionalni menadžment kompanije nominuju upravnike restorana za nagradu Rej Krok, kako bi odali priznanje onima koji su predvodili njihov tim do izvanrednih poslovnih performansi i koji odražavaju kulturu i vrednosti McDonald’s sistema.

Jelena Tomović nije krila oduševljenje i povodom osvajanja ove važne nagrade je izjavila „Ovo je ogormno priznanje za mene, ali i za ceo tim, jer bez podrške tima i cele kompanije ovo ne bi bilo moguće. Hvala mojim kolegama koji su me nominovali. Nastaviću i dalje da se trudim i da sa timom obavljamo naš svakodnevni posao najbolje moguće.“

O kompaniji McDonald’s

Kompanija McDonald’s je vodeći lanac restorana hrane na svetu sa restoranima na preko 40.000 lokacija u preko 120 zemalja. Otprilike 90% McDonald’s restorana širom sveta su u vlasništvu i njima upravljaju lokalni biznisi.

Poseta razvojom centru “Desing Taste Centar, centar za razvoj, edukaciju i inovacije” – jun 2023

DOMAĆI KVALITET ISPUNJAVA GLOBALNE STANDARDE

 

Kompanija McDonald’s ima jasno definisane standarde koje neka kompanija mora da ispuni da bi postala njihov dobavljač. Ti standardni su svuda isti i zato je svejedno da li jedete u McDonald’s restoranu u Americi, Evropi, Aziji, Africi, Australiji jer su isti vrhunski kvalitet hrane, ukus i usluga svuda prepoznatljivi.

Kada je McDonald’s počeo sa radom u tadašnjoj Jugoslaviji, što je bilo tačno pre 35 godina, nije bilo lako naći domaće dobavljače koji su ispunjavali sve što je jedna tako velika multinacinalna kompanija od njih zahtevala, ali uvek je bilo i tada i danas kompanija koje su bile spremne da ulože u svoje kapacitete kako bi ispunili Mekove standarde i postali njihov dobavljač.

Takav je slučaj i sa porodičnom kompanijom Desing iz Knjaževca sa kojom McDonald’s uspešno sarađuje više od dve decenije. Desing ne samo da uspešno snabdeva McDonald’s sa topinzima za sladoled i sirupima za šejkove, već je i pravi partner koji zajedno sa Mekom stalno razvija nove ukuse i proizvode u svom razvojom centru “Desing Taste Centar, centar za razvoj, edukaciju i inovacije”. Prelivi od čokolade, vanile, karamela i jagode za McDonald’s sladolede i sirupi za šejkove, kao i voćni sok jabuke se proizvode u fabrici Desing.

Godišnje se u Meku proda oko 6000 miliona sladoleda sa Desingovim prelivima, što jasno govori o popularnosti ovih proizvoda i njihovom kvalitetu.

Već 30 godina, porodična kompanija Desing je vodeći proizvođač osmotski dehidriranog voća, voćnih i krem preparacija za industriju sladoleda, industriju pekarskih i konditorskih proizvoda u regionu Balkana, a kreativan poslovni pristup i inovacije, doveli su nas i do izvoza u 30 zemalja sveta.

Desing je osnovan 1992. godine i od tada gradi priču zasnovanu na porodičnim vrednostima, poverenju, istrajnosti i posvećenosti. Desing trenutno broji 60 zaposlenih koji predstavljaju naš najvažniji resurs.

Možda niste čuli za Desing, ali Desingove preparacije sastavni su deo industrijskih slatkiša, kako kod nas i u regionu, tako i širom sveta. Budite sigurni da skoro svakog dana probate Desing preparacije u keksu, čokoladi, sladoledu, mafinima, raznim pekarskim i konditorskim poslasticama.

Sertifikati sigurnosti i kvaliteta hrane kompanije Desing, kao i znanje i stručnost u okviru industrije, izgradili su poverenje među velikim multinacionalnim kompanijama.

Kada se osvrnemo na istorijat kompanije, iako je svaki trenutak značajan, ipak se izdvaja nekoliko presudnih  godina.