Vesti - McDonalds
Zatvori

Pravila nagradnog konkursa "Vrh Giveaway"

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA „McD Vrh giveaway“

Pažljivo pročitajte Pravila nagradnog konkursa („Pravila“). Prijavom na nagradni konkurs (kako je definisano u nastavku), saglasni ste da budete obavezani ovim Pravilima.

1. Opšte odredbe

1.1. Organizator nagradnog konkursa je NICEFOODS restorani d.o.o, sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina 85-a, Мatični broj: 7092652 (dalje: „Organizator“ ili „McDonald’s“).

Organizator je doneo odluku o organizovanju nagradnog konkursa kojim će se nagraditi učesnici konkursa pod nazivom „McD Vrh giveaway“ (u daljem tekstu „Konkurs“), a koji će se sprovesti po ovde utvrđenim i definisanim Pravilima.

1.2. Naziv konkursa je „McD Vrh giveaway“

1.3. Konkurs počinje u 14.12. godine u 12h i završava se u sredu 20.12.2022. u 11:59 h (u daljem tekstu: „Period trajanja konkursa“).

1.4. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora i to Planinskog burgera robne marke McDonald’s.

1.5. Konkurs se organizuje i sprovodi putem Instagram stranice organizatora – mcdonaldssrbija(u daljem tekstu: “Instagram stranica”).

1.6. Proglašenje pobednika Konkursa će biti izvršeno na način i u rokovima propisanim u Pravilima.

1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Srbije, izuzev AP Kosova i Metohije.

1.8. Predmet konkursa je podsticanje fanova da daju što kretivnije odgovore na postavljen zadatak u okviru Konkursa na Instagram stranici McDonald’s Srbija.

1.9. Nagrade koje će biti dodeljene definisane su članom 5. ovih Pravila.

2. Pravo na preuzimanje nagrade

2.1. Pravo na učešće u Konkursu imaju sledeća lica: državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Srbije, izuzev AP Kosova i Metohije, koja su starija od 18 godina.

2.2. Pravo na učešće u Konkursu nemaju sledeća lica:

2.2.1. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca (u daljem tekstu: članovi najuže porodice);

2.2.2. Lica koja su u stalnom radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje konkursa, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca.

 1. Trajanje Konkursa

3.1. Konkurs počinje u sredu 14.12.2022. godine u 12h i završava se u sredu 20.12.2022. u 11:59 h (u daljem tekstu: „Period trajanja konkursa“).

3.2. Nakon završetka Perioda trajanja konkursa biće izvršen presek i proglašenje pobednika, a na način i pod uslovima definisanim u članu 6. Pravila.

4. Mehanizam konkursa

4.1. Nagradni konkurs se sastoji od jednog nagradnog zadatka.
Da bi lice steklo pravo da učestvuje na konkursu, potrebno je da tokom perioda trajanja konkursa odgovori na zadatak Konkursa, koji će biti postavljen na Instagram i Facebook stranici McDonald’Srbija.

Da bi Učesnik osvojio nagradu, potrebno je da po odluci žirija ponudi jedan od najkreativnijih odgovora na zadatak postavljen u tekstu objave aktivacije. U okviru aktivacije, 30 učesnika sa jedne i 10 učesnika sa druge mreže, koji prema odluci žirija pruže najkreativnije odgovore na zadatak aktivacije, će osvojiti nagrade.

4.2. Pravila će biti postavljena na McDonald’s web sajtu: https://www.mcdonalds.rs/

4.3. Nagradni zadatak biće objavljen na Instagram i na Facebook stranici McDonald’s Srbija 14.12.2022. godine u 12h.

4.4. Jedan učesnik po krugu ima pravo samo jednom da uzme učešće na Konkursu, odnosno prvi poslati odgovor će se računati kao validan. Izmenjeni odgovori neće biti uzeti u obzir pri izboru dobitnika. U slučaju istih odgovora većeg broja učesnika pravo učešća ima samo učesnik koji je prvi dao odgovor.

4.5. Dobitnici će biti proglašeni u komentaru ispod objave aktivacije na Instagram stranici. Dobitnici će biti kontaktirani putem privatne poruke na Instagram stranici u svrhu dostavljanja podataka zarad preuzimanja nagrade. Potrebni podaci:

 • Ime i Prezime

4.6. Prihvatanjem pravila učesnik se saglašava i prihvata obaveze propisane Pravilima. Svi poslati podaci moraju biti istiniti i tačni. Registracije u drugačijoj formi od one koja je navedena u ovim Pravilima se neće smatrati ispravnim i takva lica neće učestvovati u Konkursu.

4.7. Kriterijum na osnovu koga će se rangirati Učesnici je kreativnost – Učesnici koji najkreativnije po odluci žirija budu odgovorili na nagradni zadatak aktivacije biće proglašeni dobitnicima, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove konkursa. Potrebno je da potencijalni dobitni odgovori ne odudaraju od komunikacije uobičajene za brend, a pritom se istaknu svojom kreativnošću.

Izbor najkreativnijih odgovora za osvajanje nagrade će vršiti žiri u sledećem sastavu:

Marina Trnavčanin

Bojana Vukić

Ivana Neđić

Marija Maksimović

4.8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom registracije ili učestvovanja u Konkursu, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

4.9. Učesnici konkursa mogu sva pitanja u vezi sa konkursom, kao i primedbe da proslede u inbox na Instagram  https://www.instagram.com/mcdonaldssrbija/ i Facebook stranici https://www.facebook.com/McDonaldsSrbija

 1. Vrste i dodela nagrada

5.1. Tokom trajanja Konkursa biće dodeljeno ukupno 40 x 1 McD nagrada (30xInstagram, 10xFacebook) Nagrada obuhvata 2x Planinska obroka i 2 para McDonald’s čarapa. Nagrade ne mogu biti zamenjene za novac.

5.2. Na kraju Konkursa će biti proglašeni pobednici i biće im dodeljeno 40 x Planinskih obroka. Učesnik u konkursu može da osvoji samo jednu nagradu koja se sastoji od jedne knjige.

5.3. Rezultati Konkursa biće objavljeni nakon završetka Konkursa i to 21.12.2022. u 12h.

5.5. Organizator ima pravo da odloži objavu dobitnika iz opravdanih razloga, kao i u slučaju da rok za objavu dospeva na neradan dan.

5.6. Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke gubi pravo na dalje učešće, odnosno u tom slučaju isti će biti diskvalifikovan. U ovom slučaju, pravo na nagradu ima učesnik koji je po izboru žirija dao sledeći najkreativniji odgovor na nagradni zadatak.

5.7. Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

5.8. Imena Učesnika Konkursa koji su osvojili nagrade će biti objavljeni u okviru komentara ispod nagradnog posta Konkursa na Instragram i Facebook stranici.

 1. Preuzimanje nagrada

6.1.Učesnici koji su stekli pravo na nagrade biće kontaktirani da ostave svoje podatke kako bi mogli da preuzmu svoje nagrade.

6.2. Nakon proglašenja dobitnici su dužni da ostave svoje podatke (ime i prezime) u inbox McDonald’s Srbija Instagram i Facebook stranice, kako bi mogli da preuzmu nagrade.

6.3. Podaci ostavljeni u inbox McDonald’s Srbija Instagram i Facebook stranice od strane dobitnika nagrada, neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za identifikaciju dobitnika nagrada i preuzimanje nagrada.

6.4. Dobitnici nagrada iz ovog konkursa moraju da se jave putem poruke u inbox McDonald’s Instagram i Facebook stranice, odnosno da ostave napred navedene podatke odmah nakon što budu proglašeni pobednici, a najkasnije do 12h, 22.12.2022.

6.4.1 Ukoliko to ne urade u navedenom roku smatraće se da su odustali od nagrade, a nagrada će biti dodeljena prvom sledećem učesniku koji je dao najkreativniji odgovor po izboru žirija.

6.5. Dobitnici nagrada će biti direktno kontaktirani od strane Marije Maksimović iz kreativne agencije Luna TBWA i obavešteni o načinu preuzimanja nagrada.

6.5.1. Preuzimanje nagrada mora biti lično uz dokument koji potvrđuje identitet osobe koja prima nagradu, da je državljanin Srbije sa prebivalištem na teritoriji Srbije i to da je dobitnik punoletan.

6.6. Nagradu je moguće preuzeti u bilo kom McDonald’s restoranu i to zaključno sa 10.01.2023. Ukoliko dobitnici nagrade ne preuzmu istu do naznačenog datuma, nagrada više neće važiti.

6.7. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni Dobitnik nije punoletan, nije državljanin Srbije ili nema prebivalište na teritoriji Srbije, ili lice ne može da dokaže svoj identitet, neće moći da preuzme nagradu.

6.8. Ukoliko je dobitnik ostavio netačne podatke prilikom dostavljanja u Inbox i ne prijavi promenu dostavljenih podataka, zbog kojih Organizator nije u mogućnosti da mu uruči nagradu, smatraće se da je odustao od nagrade, a svi dalji zahtevi za dodelu nagrade koje organizator bude primio smatraće se nevažećim i bez pravnog dejstva.

Sva pitanja u vezi sa Konkursom učesnici mogu postaviti Organizatoru pismenim putem na e-mail adresu  office@rs.mcd.com ili na Instagram i Facebook stranici u okviru privatne poruke ili u javnim komentarima, tokom trajanja Konkursa.

6.9. Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu i/ili posledice uzrokovane korišćenjem nagrade.

 1. Lični podaci

7.1. Učesnik koji se saglasi sa ovim Pravilima pristaje da Organizator, kao Rukovalac, koristi njegove lične podatke, u toku trajanja Konkursa, kako je opisano u ovim Pravilima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ broj 87/2018 – dalje „Zakon“), tako da se lični podaci obrađuju na osnovu Vašeg pristanka u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. Zakona.

7.2. Pristup podacima o učesnicima ima i agencija Luna TBWA doo Beograd, koja ima svojstvo Obrađivača (u daljem tekstu i kao: „Obrađivač“).

7.3. Podaci o ličnosti Učesnika koji su dobitnici nagrade: ime i prezime, koristiće  se od strane Organizatora i Obrađivača za potrebe organizovanja Konkursa, kao i tehničkih detalja u vezi Konkursa, što će obuhvatiti:

– objavu imena dobitnika nagrada i rangiranja dobitnika,

– preuzimanje nagrada,

i u druge svrhe se neće koristiti te će iste obrisati nakon što nagrade budu uručene dobitnicima.

7.4. Na osnovu članova 26-30 Zakona, svako lice koje učestvuje na Konkursu ima pravo da zahteva obaveštenje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose na njega i sva prava na osnovu uvida (ispravka, ažuriranje i drugo), kao i pravo da pristanak na obradu opozove u svakom trenutku tako što će poslati pisani zahtev na email adresu Organizatora  office@rs.mcd.com . U slučaju opoziva lični podaci tog Učesnika se brišu, a nakon podnošenja zahteva za opoziv taj Učesnik gubi pravo na dalje učešće na Konkursu. U slučaju nedozvoljene obrade ličnih podataka svaki Učesnik ostvaruje svoja prava u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti kod Rukovaoca je Simidžija Gordana, Rumska 2, Beograd, info@rs.mcd,com, 011 7119566

Rukovalac ne namerava da podatke o ličnosti iznese u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

U konkretnom slučaju ne postoji automatizovano donošenje odluke i profilisanje.

Lica čiji se lični podaci obrađuju imaju pravo da podnesu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatraju da je učinjena neka od povreda propisanih Zakonom.

Učesnik garantuje da su podaci o ličnosti dostavljeni u kontekstu Takmičenja tačni, ažurni i potpuni.

 1. Diskvalifikacija iz Konkursa

8.1. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili predstavljati zloupotrebu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz konkursa.

8.2. Svi izmenjeni i editovani komentari neće biti prihvaćeni kao odgovori i neće ući u izbor za nagrade.

8.3. Organizator će nadzirati i kontrolisati celi tok učestvovanja u Konkursu „McD Vrh giveaway“ svakog od Učesnika. Za svaki pokušaj zloupotrebe, prevare ili bilo koje druge nedozvoljene radnje biće preduzete zakonom predviđene mere prema tim licima od strane Organizatora.

 1. Isključenje i ograničenje odgovornosti

9.1. Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik, a koja je prouzrokovna isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Ogranizator ne odgovara.

 1. Završne odredbe

10.2. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju konkursa.

10.3. Učesnici će o eventualnom prekidu programa biti obavešteni putem Instagram i Facebook stranice Organizatora.

10.4. Organizator obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje.

Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki Učenik potvrđuje da je upoznat/a sa pravom Organizatora da pri realizaciji ovog konkursa ne prihvati ili ukloni sve komentare, tekstove, zapise, fotografije i druge materijale koje po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje kompanija McDonald’s promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.).

Takođe, prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učesnik potvrđuje da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija, i dr.) kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavlja ovim putem, da se lični podaci dobitnika, kao što su ime i prezime, prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrada i uručenja nagrada, te da su učesnici obavešteni o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka mogu da opozovu, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

10.5. U slučaju spora između Organizatora i učesnika nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu prema sedištu Organizatora, a primenjivaće se pravo Srbije.

10.6. Ova Pravila objavljuju se u okviru web sajta https://www.mcdonalds.rs/.

U Beogradu, dana 14.12.2022. godine

ORGANIZATOR:

NICEFOODS RESTORANI D.O.O

___________________

 

Uslovi korišćenja Score & Win igrice na McDonald's aplikaciji

Član 1: Opšte

 • Od 21. novembra 2022. (09.00) zaključno do 23. decembra 2022. (23.59”59) (u daljem tekstu „Period takmičenja“ društvo NICEFOODS DOO BEOGRAD sa registrovanom adresom sedišta u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina br. 85-a, MB: 07092652, PIB: 100000207, (u daljem tekstu „Organizator“) organizuje takmičenje u daljem tekstu „Takmičenje“) u Srbiji putem aplikacije lojalnosti McDonald’s Srbija, aplikacije za tablete i pametne telefone(u daljem tekstu „Aplikacija“
 • Ova pravila takmičenja utvrđuju uslove učešća i modalitete Takmičenja. Učešćem u Takmičenju, učesnik se obavezuje da bezuslovno bude usklađen s odredbama ovih pravila takmičenja i da prihvati sve odluke koje će Organizator doneti u kontekstu Takmičenja. Celokupna pravila takmičenja dostupna su tokom Perioda takmičenja u Aplikaciji ili, ukoliko je to odgovarajuće, na zahtev Organizatora putem sajta: https://mcdonalds.rs/. Korišćenjem aplikacije, smatra se da je svaki učesnik pročitao odredbe ovih pravila takmičenja, razumeo ova pravila i da je bez ograničenja prihvatio ova pravila.

Član 2: Uslovi učešća

 • Takmičenje je otvoreno za sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji koji su napunili najmanje 18 godina i koji:

imaju važeću e-mail adresu i pre perioda takmičenja ili su tokom perioda takmičenja preuzeli Aplikaciju i kreirali lični profil korisnika/nalog u Aplikaciji i takođe su se prijavili na Aplikaciju pomoću svog profila/naloga. Prilikom registracije ličnog profila/naloga korisnika moraju se uneti sledeće informacije: ime, prezime, godine, poštanski broj, e-mail adresa, broj telefona i lozinka. Za naknadnu prijavu na Aplikaciju potrebno je ponovo uneti samo sledeće informacije: e-mail i lozinku.

Aplikacija se može besplatno preuzeti putem prodavnice aplikacija u zavisnosti od verzije tableta ili pametnog telefona (Play Store ili App Store). Učešće u Takmičenju moguće je bez obaveze kupovine. Organizator obrađuje podatke o ličnosti učesnika, a posebno njegovo ime, prezime, starost, poštanski broj, e-mail adresu, broj telefona i lozinku koji su dostavljeni u kontekstu prijave profila/naloga korisnika u Aplikaciji (a takođe i) e-mail adresu i lozinku koji se dostavljaju prilikom naknadne prijave na Aplikaciju i ii) e-mail adresu koja će se uneti na stranici takmičenja koja mora biti ista kao adresa koja je saopštena prilikom registracije/prijave na Aplikaciju) i, ukoliko je to odgovarajuće, adresu prebivališta u skladu s politikom privatnosti koja je uključena u Aplikaciju i dostupna je u njoj. Takođe možete pronaći politiku privatnosti u donjem delu ovih pravila takmičenja. Organizator je odgovoran za organizaciju Takmičenja. Proizvođač mobilnih uređaji i mobilni operateri nisu ni na bilo koji način povezani s Takmičenjem kao sponzori ili drugačije.

 • Iz učešća u Takmičenju isključeni su zaposleni i radnici Organizatora (kako oni koji rade u registrovanom sedištu tako i oni koji rade u restoranima), kao i lica koja su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi bračni drugovi, roditelji i deca, kao i radnici privrednih društava koji su na bilo koji način uključeni u organizaciju Takmičenja.
 • Učešće uvek mora biti lično i ni pod kojim okolnostima ne može se odvijati u ime ili za račun nekog drugog niti proizilaziti od nekoliko lica koja mogu ili ne moraju organizovano učestvovati u takmičenju u kontekstu zakonitog ili de facto udruživanja ili koja na bilo koji drugi način sarađuju da bi povećali svoje šanse osvajanja
 • U slučaju neusklađenosti s ovim pravilima takmičenja ili u slučaju zabranjenog ili neusklađenog učešća, varanja, manipulacije, zloupotrebe, obmane ili prevare (uključujući, ali bez ograničenja onoga što se odnosi na podatke o ličnosti unete u kontekstu registracije/prijave na Aplikaciju, na primer, dostavljanjem lažnih podataka o ličnosti), Organizator može odlučiti da isključi učesnika iz učešća u ovom takmičenju, te mu ukinuti mogućnost da osvoji

Član 3: Mehanizam Takmičenja i nagrada

 • Učešće u Takmičenju i) jedino se može odvijati putem Aplikacije na posebno predviđenoj stranici takmičenja u Aplikaciji koja će jedino biti dostupna putem linka na početnoj stranici Aplikacije sa koje će morati da se igra igrica „Score&Win“ i to će jedino biti moguće tokom Perioda takmičenja. To je jedini način validnog učešća u Takmičenju. Potrebna je veza s internetom da bi se moglo učestvovati u Takmičenju. Troškovi veze s internetom su potpuni i isključivi trošak učesnika. Učesnici ni pod kojim okolnostima ne zahtevaju od Organizatora naknadu tih troškova (ili drugih troškova potrebnih za učešće u Takmičenju).

Da bi se validno učestvovalo na Takmičenju, učesnik mora preduzeti sledeće korake na stranici takmičenja u okviru Perioda takmičenja:

 1. prijaviti se na aplikaciju McDonald’s®;
 2. prihvatiti pravila takmičenja i
 3. igrati igricu „Score&Win“ koja je, stoga, jedino dostupna na Aplikaciji i jedino se može igrati putem nje

– tako što se počne (pritiskom na dugme „Hoćeš da igraš?“) i završi (tj. kada više nema preostalih života).

Ukoliko se započeta igrica prekine ili zaustavi iz bilo kojeg razloga (čak i u slučaju tehničke greške usled neispravnosti Aplikacije), te se ne završi, rezultat koji se uzima u obzir je rezultat u trenutku prekida. Organizator se ne može smatrati odgovornim za to.

 • Igrica „Score&Win“ odvija se kako sledi:

Učesnik bira protivnički tim sa kojim nastupa. Svaki učesnik može da odigra maksimalno 7 mečeva. Cilj je pobediti protivnički tim u šutiranju penala. Ukoliko učesnik postigne 3 gola prelazi se na sledeći meč, sve do polufinala u kome je neophodno dati 4 gola da bi se došlo do finala u kome je neophodno dati 5 golova kako bi učesnik pobedio.

Svako lice može učestvovati samo jednom u toku  dana i opet igrati svakog narednog (od 00:01), zaključno sa 23. decembrom.2022. do (23.59”)

 • Fizičko lice može osvojiti maksimalno dve nagrade (kupona) po igrajućem danu. Ukoliko igrač izgubi prvi meč osvaja utešnu nagradu (kupon). Ukoliko igrač pobedi u prvom meču može odabrati jednu od dve ponuđene nagrade (kupona), ili nastaviti da igra kako bi osvojio i dodatnu Šampionsku nagradu (kupon).

Organizator igrače neće lično obavestiti o osvojenoj nagradi, već će im se nagrada (kupon ili kuponi) pojaviti u okviru McDonald’s aplikacije odmah po završetku igrice. Utešnu nagradu i Šampionsku nagradu igrač može iskoristiti u roku od 2 dana po osvajanju, a regularnu ponudu u roku od 3 dana po osvajanju u bilo kom od McDonald’s restorana na teritoriji Republike Srbije.

 

 • Ukoliko smatra da je to neophodno, Organizator može tumačiti značenje svih odredaba tekućih pravila. Organizator će presuditi u svim slučajevima koji nisu predviđeni u tekućim pravilima, pri čemu su njegove odluke
 • Svakog dana dodeljuju se neke od sledećih nagrada (kupona):

 

 • 2x Cheeseburger + 2x veliki pomfrit za samo 780 dinara
 • 2x McObrok + 2x McFlurry za samo 1770 dinara
 • 6 Chicken McNuggets + sladoled za samo 520 dinara
 • 2x BigMac za samo 740 dinara
 • 2x Double Cheeseburger za samo 640 dinara
 • 3x Cheeseburger za samo 530 dinara
 • BigMac + mali pomfrit za samo 520 dinara
 • 2x McChicken za samo 720 dinara
 • 9 Chicken McNuggets + veliko piće + sladoled za samo 830 dinara
 • McObrok + pita po izboru za samo 840 dinara
 • Caffe Latte ili Crna kafa za samo 180 dinara
 • 3x Big Mac za samo 1100 dinara
 • 2x Filet-O-Fish + veliki pomfrit za samo 900 dinara
 • 2x McMeal + 5 Cheese Bacon medaljoni za samo 1680 dinara
 • 3x Cheeseburger + veliki pomfrit za samo 740 dinara
 • Srednji pomfrit za samo 150 dinara
 • 6 Chicken McNuggets 1+1 Gratis za samo 450 RSD
 • Svaka nagrada je isključivo lična i jedino se može dodeliti pobedniku. Sve nagrade su nedeljive i ne mogu se zameniti za
 • Organizator zadržava pravo da dodeli alternativnu nagradu čija je vrednost najmanje jednaka vrednosti obezbeđene nagrade ukoliko, iz razloga koji su izvan njegove kontrole, iznad opisana nagrada više nije dostupna ili se više ne može Organizator se ne može smatrati odgovornim za to.

 

Član 4: Promene

4.1 U slučaju više sile, neočekivanog događaja ili drugih okolnosti ili događaja nezavisno od njegove volje zbog kojih su opravdane promene, Organizator zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promeni celokupno Takmičenje ili njegov deo, pravila takmičenja odnosno nagradu, da skrati ili produži Period takmičenja, da obustavi/prekine, odloži, otkaže ili prevremeno završi Takmičenje. Ni Organizator niti treća lica koje je on uključio u promiciju, niti njihova imenovana lica ili zaposleni ne mogu se za ovo smatrati odgovornim. U tom slučaju, Organizator je u obavezi da o tome obavesti učesnike e-mailom ili bilo kojim drugim sredstvima komunikacije. Komunikacija će se u tom pogledu odvijati jedino putem Aplikacije.

Član 5: Odgovornost

 • Učešće u Takmičenju podrazumeva potvrdu i pristanak na karakteristike i ograničenja interneta, kao što su, između ostalog, ona koja se tiču tehničkih performansi instalacija, vremena reagovanja potrebnog za konsultovanjea, zahteva ili prenosa informacija. Svaki učesnik je odgovoran da se postara da tehnička sredstva pomoću kojih on učestvuje u Takmičenju ispravno funkcionišu i da ima dovoljno mogućnosti da pristupi mreži da bi koristio
 • Klauzula o odgovornosti u smislu korišćenja Aplikacije je ovde u potpunosti primenljiva, jer će se na Takmičenju učestvovati putem Aplikacije. Međutim, ukoliko je to potrebno, ovde se dodaje da učesnik ni pod kojim okolnostima i ni po kojoj zakonskoj osnovi ne može smatrati da je Organizator (ili bilo koje treće lice) odgovoran za neprikladnost, nepovoljni položaj ili štetu bilo koje vrste (direktnu ili indirektnu) u pogledu ili kao rezultat učešća u Takmičenju osim (i) usled štete koju je Organizator, jedno od njegovih imenovanih lica ili punomoćnika prouzrokovao namerno ili usled većeg nemara ili (ii) ukoliko zakonska odredba imperativne prirode ne dozvoljava ograničavanje ili isključivanje odgovornosti na strani Na greške u štampanju, pogrešnom pisanju, slovoslaganju ili druge greške, tehničke ili druge probleme sa ovim takmičenjem, neispravnost interneta ili usluga koje pružaju mobilni operateri, posledice virusa, bagova, anomalija ili tehničkih neispravnosti, zbog čega neko ne može učestvovati u Takmičenju ili koje mogu da ometaju ili spreče odgovarajuće učešće u Takmičenju odnosno dobijanje/korišćenje nagrade, ne može se pozivati tako da to bude osnova za bilo koju obavezu ili odgovornost na strani Organizatora.
 • Organizator se nikada ne može smatrati odgovornim za bilo koju štetu koja nastane za pobednika (ili treće lice) u vezi s korišćenjem ili kao rezultat korišćenja njegove nagrade osim (i) štete koja je direktno prouzrokovana namerno ili usled većeg nemara Organizatora ili jednog od njegovih imenovanih lica ili punomoćnika ili (ii) ukoliko zakonska imperativna odredba ne dozvoljava ograničavanje ili isključivanje odgovornosti na strani

Član 6: Razno

 • Svi sporovi koji nastanu iz ovih pravila takmičenja ili su na neki način povezani s Takmičenjem i učešćem u njemu, biće rešavani pred Prvim osnovnim sudom u Na Takmičenje se primenjuje srpsko pravo.
 • Ukoliko su pojedinačne odredbe ovih pravila ništavne, to neće uticati na punovažnost drugih

 

Ništa što je deo ili što se odnosi na Takmičenje se ne može kopirati, reprodukovati ili objavljivati bez prethodne izričite pisane saglasnosti Organizatora.

Politika privatnosti

Društvo NICEFOODS DOO BEOGRAD sa registrovanom adresom sedišta u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina br. 85-a, MB: 07092652, PIB: 100000207 (u daljem tekstu: „Organizator“) odgovoran je za obradu podataka o ličnosti koje dostavlja učesnik u kontekstu registracije/prijave na Aplikaciju lojalnosti MacDonald’s Srbija (u daljem tekstu

„Aplikacija“) i njegovog učešća u takmičenju „Score & Win“ (u daljem tekstu „Takmičenje“) koje se organizuje od

 1. novembra 2022. (09.00) zaključno do 23. decembra 2022. (23.59:59) (u daljem tekstu „Period takmičenja“).

Učesnik koji se saglasi sa ovim Pravilima pristaje da Organizator, kao Rukovalac, koristi njegove lične podatke, u toku trajanja Takmičenja, kako je opisano u ovim Pravilima, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“ broj 87/2018 – dalje „Zakon“), tako da se lični podaci obrađuju na osnovu Vašeg pristanka u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. Zakona.

Pristup podacima o učesnicima ima i agencija Luna TBWA doo Beograd, koja ima svojstvo Obrađivača (u daljem tekstu i kao: „Obrađivač“).

Podaci o ličnosti Učesnika koji su dobitnici nagrade: ime i prezime, koristiće se od strane Organizatora i Obrađivača za potrebe organizovanja Konkursa, kao i tehničkih detalja u vezi Konkursa, što će obuhvatiti:

 • objavu imena dobitnika nagrada i rangiranja dobitnika,
 • preuzimanje nagrada,

i u druge svrhe se neće koristiti te će iste obrisati nakon što nagrade budu uručene dobitnicima.

Na osnovu članova 26-30 Zakona, svako lice koje učestvuje na Konkursu ima pravo da zahteva obaveštenje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose njega i sva prava na osnovu uvida (ispravka, ažuriranje i drugo), kao i pravo da pristanak na obradu opozove u svakom trenutku tako što će poslati pisani zahtev na email adresu Organizatora office@rs.mcd.com. U slučaju opoziva lični podaci tog Učesnika se brišu, a nakon podnošenja zahteva za opoziv taj Učesnik gubi pravo na dalje učešće na Konkursu. U slučaju nedozvoljene obrade ličnih podataka svaki Učesnik ostvaruje svoja prava u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti kod Rukovaoca je Simidžija Gordana, Rumska 2, Beograd, info@rs.mcd,com, 011 7119566

Rukovalac ne namerava da podatke o ličnosti iznese u drugu državu ili međunarodnu organizaciju. U konkretnom slučaju ne postoji automatizovano donošenje odluke i profilisanje.

Lica čiji se lični podaci obrađuju imaju pravo da podnesu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ukoliko smatraju da je učinjena neka od povreda propisanih Zakonom.

Učesnik garantuje da su podaci o ličnosti dostavljeni u kontekstu Takmičenja tačni, ažurni i potpuni.

 

Ponovo radi McDonald’s restoran u Kragujevcu

Svoja vrata je danas gostima otvorio redizajnirani McDonald’s restoran u Kragujevcu. McDonald’s
restoran u šoping centru BIG FASHION poseduje i digitalni menu board, terminale za poručivanje –
self order kioske. Na četiri kioska u restoranu, gosti mogu samostalno, koristeći ekran osetljiv na
dodir, da odaberu željene proizvode, poruče ih i plate karticom na samom terminalu, ili gotovinom
na posebnoj kasi. Takođe će se i u ovom restoranu primenjivati made for you koncept, što znači da
će tek nakon što gost naruči, njegova porudžbina početi da se sprema.

Malci se vraćaju u Mek!

23.06.2022. – Postanite deo Malac družine, omiljenih žutih likova i opustite se uz njihove nestašluke
uživajući u novom nastavku drugog animiranog filma sa najvećom zaradom svih vremena,
“Malci 2”, kao i u seriji igračkica koje će biti dostupne u svim McDonald’s restoranima uz
Happy Meal obroke od 01. jula.

Naše igračke oživljavaju akciju fantastičnih, luckastih Malaca pomoću 3D figurica od 100%
reciklirajućeg materijala. Sve igračke iz ove serije su od papira i ne sadrže plastiku, što je u
skladu sa opredeljenjem kompanije i posvećenosti očuvanju životne sredine. Deca će moći
samostalno da prave 3D figurice koje mogu da se pomeraju i pružaju beskrajne mogućnosti
igranja. Takođe u asortimanu su i likovi za oblačenje koji dolaze sa različitim odevnim
predmetima iz 70-ih!

Delimo samo neke od načina na koje možete da se igrate sa poznatim žutim likovima koje
volite. Umetnite Gruove ruke i noge, a zatim pomoću pokretača u leđima povucite njegove
ruke s leva na desno da biste ga podstakli na disko ples!

Bob je spreman za Kung-Fu sa svojim omiljenim plišanim medvedom, sve što treba da
uradite je da ubacite njegove ruke i noge, a zatim pomerite ruke gore-dole da biste napravili
savršen karate pokret.

Sa 3 različita odela koje možete da izaberete, obucite svoje Malce da biste kreirali čitav niz
različitih likova – od karatea do 70-ih!

Sigurni smo da će svi članovi porodice uživati u različitim igrama sa Malcima, a pored zabave
koju ćete iskusiti sa igračkicama i kutijama, možete da skenirate osmeh na Happy Meal kutiji,
kako biste pogledali ekskluzivne video sekvence ovih neobičnih i zabavnih likova.

Novi sladoledi vas čekaju u Meku

19. maj 2022. – U susret letnjoj sezoni, u McDonald’s restoranima možete doživeti nova sladoledna iskustva – sladolede sa dodatkom Plazme, kreirane u saradnji sa partnerima iz Bambija. U pitanju su novi McFlurry Plazma i sladoled Delux Plazma sa prepoznatljivim ukusima Mek topinga od čokolade, karamele, nugata i jagode, koji vas čekaju u svim McDonald’s restoranima širom Srbije.

„Ponosni smo da smo sa našim partnerima iz kompanije Bambi uspeli da za ovo leto pripremimo nešto novo, a sigurni smo da će spoj dva omiljena ukusa – Plazme i McDonald’s sladoleda obradovati naše goste. Verujem da ćemo svi uživati uz nove ukuse, jer smo svi odrasli uz Plazmu koja u kombinaciji sa McDonald’s sladoledom donosi jedno novo iskustvo“, rekla je Desanka Landauer, direktorka marketinga u kompaniji McDonald’s Srbija.

Pet hiljada slikovnica „Lola i Mila“ biće donirano vrtićima širom Srbije

22. april 2022. – Povodom Svetskog dana knjige, koji se obeležava 23.aprila, kompanija
McDonald’s će uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Sektora za
predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, donirati 5000 slikovnica “Lola i Mila”
vrtićima širom Srbije.
Vrtići u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici, Pančevu, Velikoj Plani i Staroj
Pazovi će dobiti slikovnice “Lola i Mila” autora Kristine i Sergeja Ćetkovića koje su
namenjene deci uzrasta od 4 do 6 godina i na edukativan način će im pomoći da razumeju
određene situacije u kojima se svakodnevno nalaze.
„Izuzetno mi je drago da postoje društveno odgovorne firme koje kroz različite aktivnosti
doprinose podizanju kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Uveren sam da će mališane
obradovati slikovnice i da će se kroz njihove sadržaje, na zabavan i edukativan način,
upoznati sa svakodnevnim situacijama kroz koje prolaze njihove junakinje. Veoma je važno
da se deca od najranijeg uzrasta „druže“ sa knjigom“, izjavio je Branko Ružić, prvi
potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
„Od dolaska na srpsko tržište trudimo se da podržavamo zajednicu kroz različite projekte.
Ove godine fokus nam je na najmlađima i želji da kroz donaciju slikovnica „Lola i Mila“
domaćih autora pomognemo da deca lakše savladaju i nauče o različitim aktivnostima i
sutuacijama u kojima se svakodnevno nalaze. Nastavićemo da opremamo i biblioteke
osnovnih škola, što smo započeli prošle godine. Zahvalni smo ministru Ružiću i njegovom
timu na pomoći da ovu aktivnost sprovedemo“, izjavio je Veselin Janićijević, direktor
kompanije McDonald’s u Srbiji.
Slikovnice „Lola i Mila“ su nastale po ideji Kristine Ćetković, supruge našeg poznatog
pevača Sergeja Ćetkovića, koja je beležila sve zanimljivosti njihovih ćerki Lole i Mile i to je
kasnije pretočeno u TV serijal „Lola i Mila“, a kasnije i u slikovnice. Izdavač slikovnica je
“DexyCo” a edicija „Lola i Mila“ sadrži 11 slikovnica.

Danas je u Srbiji otvoren 32. McDonald’s restoran

08. april 2022. – Danas je otvoren novi 32. McDonald’s restoran u Srbiji, 22. u Beogradu, a prvi u Žarkovu. U ovaj restoran je uloženo oko 2 miliona evra.

„U samo nedelju dana otvorili smo u Beogradu dva McDonald’s restorana i dodatno osnažili našu mrežu koja trenutno ima 32 restorana. Ponosan sam na svoje kolege koje odgovornim i predanim radom doprinose da ostvarujemo zacrtane planove, nastavljamo sa ulaganjima i zapošljavanjem“, rekao je Veselin Janićijević, direktor kompanije McDonald’s Srbija.

McDonald’s restoran u Žarkovu je Drive In, u svom sastavu ima i McCafe i baštu. Poseduje digitalne menu board-ove, i u samom restoranu i na Drive liniji. Takođe, ovaj restoran ima terminale za poručivanje – self order kioske, pa gosti mogu samostalno, koristeći ekran osetljiv na dodir, da odaberu željene proizvode, poruče ih i plate karticom na samom terminalu, ili gotovinom na posebnoj kasi. I u ovom restoranu će se primenjivati made for you koncept, što znači da će tek nakon što gost naruči, njegova porudžbina početi da se sprema. Restoran će imati 138 sedećih mesta raspoređenih na dva nivoa.

Radno vreme McDonald’s restorana u Žarkovu je od 07 do 24 časa tokom cele nedelje, dok će Drive linija raditi non-stop, odnosno od 00:00-24:00.

Novi McDonald’s restoran otvoren je danas u šoping centru Galerija

01. april 2022. – Danas je u okviru šoping centra GALERIJA otvoren novi McDonald’s restoran, 31. u Srbiji.

„Bez obzira na sve globalne izazove sa kojima se zadnjih nekoliko godina suočavamo, McDonald’s u Srbiji nastavlja da širi poslovanje i mrežu svojih restorana. U ovaj restoran smo uložili više od milion evra, zaposlili nove kolege i na taj način ostajemo stabilan partner privrednog razvoja naše zemlje. Plan nam je da otvaranjem dodatnih novih restorana i u ovoj i u narednim godina dodatno ojačamo naše poslovanje“, rekao je Veselin Janićijević, direktor kompanije McDonald’s Srbija.

McDonald’s restoran u šoping centru GALERIJA poseduje i digitalni menu board, terminale za poručivanje – self order kioske. Na tri kioska u restoranu, sa šest pozicija, gosti mogu samostalno, koristeći ekran osetljiv na dodir, da odaberu željene proizvode, poruče ih i plate karticom na samom terminalu, ili gotovinom na posebnoj kasi. Takođe će se i u ovom restoranu primenjivati made for you koncept, što znači da će tek nakon što gost naruči, njegova porudžbina početi da se sprema. Imaće 97 sedećih mesta u samom restoranu i 44 mesta u bašti.

Radno vreme McDonald’s restorana u okviru šoping centra GALERIJA je od 10 do 22 časa tokom cele nedelje.

Pančićeve omorike će krasiti dvorišta osnovnih škola

14. mart 2022. – Kompanija McDonald’s će tokom 2022. godine donirati 185 sadnica Pančićeve omorike koje će biti zasađene u dvorištima osnovnih škola u osam gradova Srbije u kojima kompanija ima restorane – Beograd, Pančevo, Novi Sad, Subotica, Velika Plana, Kragujevac, Stara Pazova i Niš.

Ovu akciju je pokrenulo Udruženje građana „Festival planeta Zemlja“ povodom deset godina od osnivanja, a sa ciljem da se smanji uticaj na klimatske promene, da se ekosistem podigne na viši nivo, da vazduh bude čist, da društvo i zajednica u kojoj živimo unapredi očuvanje Planete Zemlje.

„Od osnivanja se trudimo da pomognemo školama u Beogradu i Srbiji na različite načine kroz organizaciju stručnih i edukativnih poseta među školama kako u zemlji, tako i u inostranstvu kako bi se razmenila znanja i iskustva, obilaske prirodnim rezervatima, organizacijom više kulturno umetničkih događaja, a sada i ovom akcijom ukrašavanja dvorišta jedinstvenom Pančićevom omorikom. Zahvalni smo na podršci McDonald’su i svim ostalim partnerima na projektu, jer zajedno činimo dobre stvari.” rekao je Aleksandar Srećković iz udruženja “Festival planeta Zemlja”.

„Drago nam je da imamo priliku da se uključimo u ovu akciju, a posebno jer se radi o sadnicama Pančićeve omorike koja se mora očuvati i zaštititi za generacije koje dolaze. Pored svih društveno odgovornih aktivnosti koje sprovodimo u lokalnoj zajednici više od 30 godina, trudimo se da uvek pronalazimo inovativne načine za smanjenje emisije ugljenika, za odlaganje i reciklažu otpada i očuvanje prirodnih resursa. Zato ćemo u 2022. donirati i zasaditi 185 sadnica Pančićeve omorike u dvorištima osnovnih škola širom Srbije.“ rekla je Desanka Landauer, direktorka marketinga u kompaniji McDonald’s.

Sadnja Pančićevih omorika je počela u Beogradu i prve sadnice su zasađene u dvorištu O.Š. “Janko Veselinović”, a tokom marta i početkom aprila biće zasađene sadnice u O.Š. “Jovan Dučić”, O.Š. “Marko Orešković” i O.Š. “Đura Jakšić”.

McDonald’s otvorio novi restoran u Beogradu

11.05.2020. – Danas je otvoren jubilarni McDonald’s restoran u Beogradu, dvadeseti po redu, a
trideset prvi u Srbiji. Drive McDonald’s restoran otvoren je u okviru benzinske stanice Petrol na
Adi Ciganliji.
„U vrlo kratkom periodu otvorili smo dva nova restorana, jedan u Nišu i danas ovde u Beogradu
na Adi Ciganliji sa našim partnerom Petrol, sa kojim već imamo saradnju. U veoma neizvesnoj
godini, s obzirom da pandemija i dalje traje, mi nastavljamo sa našim planovima i u ovaj
restoran smo investirali milion evra i zaposlili smo 30 novih radnika. Ovo je Drive restoran što je
dodatna pogodnost za naše goste s obzirom na opštu situaciju. To je najbolji pokazatelj koliko je
McDonald’s posvećen i ovom tržištu i doprinosu razvoja privrede u našoj zemlji.” izjavio je
Veselin Janićijević, direktor kompanije McDonald’s Srbija.
McDonald’s je i u ovaj restoran uveo najsavremeniju tehnologiju, pa će restoran Ada Drive imati
terminale za poručivanje – self order kioske. Na dva kioska u restoranu, sa četiri pozicije, gosti
mogu samostalno, koristeći ekran osetljiv na dodir, da odaberu željene proizvode, poruče ih i
plate karticom na samom terminalu, ili gotovinom na posebnoj kasi. Takođe će se i u ovom
restoranu primenjivati made for you koncept, što znači da će tek nakon što gost naruči, njegova
porudžbina početi da se sprema. McDonald’s gosti će pored uživanja u samom restoranu, moći
da provedu prijatno vreme i u predivnoj bašti i na terasi.
Radno vreme McDonald’s restorana na Adi je od 7 do 22 časa, a Drive će raditi od 0 do 24 časa
tokom cele nedelje

Otvoren McDonald’s restoran u šoping centru Delta Planet u Nišu

22. april 2020. – Danas je u Nišu otvoren novi McDonald’s restoran, u okviru šoping centra
DELTA PLANET.
„Kada smo prošle godine u junu otvarali dva restorana u šoping centrima Beo i Rajićeva, nismo
mogli ni pretpostaviti da će pandemija ovoliko dugo trajati i da će ovoliko uticati na naše živote i
poslovne aktivnosti. I pored svih izazova kojima smo svakodnevno izloženi, nastavljamo sa
našim planovima i danas otvaramo novi restoran u Nišu u koji smo investirali 700.000 evra.
Restoran u šoping centru Delta Planet je prvi koji otvaramo ove godine i na taj način
podržavamo razvoj ovog regiona, ali celokupne privrede Republike Srbije.“, izjavio je Veselin
Janićijević, direktor kompanije McDonald’s Srbija.
McDonald’s nastavlja sa uvođenjem najsavremenijih tehnologija, pa će restoran u šoping centru
DELTA PLANET poseduje na terminale za poručivanje – self order kioske. Na tri kioska u
restoranu, sa šest pozicija, gosti mogu samostalno, koristeći ekran osetljiv na dodir, da odaberu
željene proizvode, poruče ih i plate karticom na samom terminalu, ili gotovinom na posebnoj
kasi. Takođe će se i u ovom restoranu primenjivati made for you koncept, što znači da će tek
nakon što gost naruči, njegova porudžbina početi da se sprema. Ovaj restoran takođe poseduje
i digitalni meni board.

Radno vreme McDonald’s restorana u okviru šoping centra DELTA PLANET je od 10 do 22 časa
tokom cele nedelje.